Home » 2018 » January » 19 » RANG LISTA KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA KONKURS OD 29.12.2017 GODINE
14:31
RANG LISTA KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA KONKURS OD 29.12.2017 GODINE

Konkursna pozicija 58.1-NJEMAČKI JEZIK

Konkursna pozicija 58.2-BIBLIOTEKAR

Konkursna pozicija 58.3-DEFEKTOLOG-OLIGOFRENOLOG/EDUKATOR-REHABILITATOR

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove rang-liste, u roku od tri dana od dana njenog isticanja, nezadovoljni kandidat može izjaviti prigovor školskom odboru, s tim da se dan objavljivanja rang-liste ne računa u ovaj rok. Prigovor se izjavljuje u pisanoj formi, a dostavlja se putem pošte ili neposredno na protokol škole. Ukoliko je prigovor upućen preporučenom pošiljkom putem pošte, dan predaje pošti smatra se danom predaje školi.

Napomena:

1. Bodove po osnovu intervjua ostvaruje kandidat koji je pristupio intervjuu. Kandidat koji ne pristupi inetrvjuu eliminiše se iz dalje konkursne procedure.

2. Procentualno uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija, dodatne bodove po osnovu pripadnosti odgovarajućoj boračkoj kategoriji ili procentualno uvećanje po osnovu radne obaveze ostvaruje kandidat koji ispunjava uslove propisane Pravilnikom.

3. Procentualno uvećanje i dodatni bodovi po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija, odnosno procentualno uvećanje po osnovu radne obaveze, bez obzira na starosnu dob, pripada nezaposlenom kandidatu koji se nalazi na evidenciji službe za zapošljavanje, ukoliko ispunjava uslove za rad na radnom mjestu na koje se prijavljuje. Pravo na procentualno uvećanje i dodatne bodove ne može ostvariti kandidat kojem je radni odnos prestao njegovom krivicom, koji je po prestanku radnog odnosa ostvario pravo na otpremninu, odnosno koji je korisnik prava na porodičnu penziju.

4. Kandidat koji ostvaruje procentualno uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija ne može ostvariti procentualno uvećanje bodova po osnovu radne obaveze.

5. Pripadnikom neke od boračkih kategorija ili člana njegove porodice smatra se lice iz člana 1. i 4. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/12 i 5/14).

Category: KONKURS LISTA | Views: 337 | Added by: osm | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *: